DANK U WEL

Hierbij wil ik alle leden en sympathisanten van de vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 bedanken voor jullie support en steun op 13 februari j.l. bij de Commissie Duurzame Ontwikkeling bij de Provinciale Staten. Wat binnen drie kwartier zou worden afgewerkt werd een discussie van drie uur tussen oppositie en coalitie. Mede door uw aanwezigheid waren alle Statenleden wakker geschut. Met als gevolg dat de besluitvorming over de geluidschermen kwestie werd doorgeschoven naar de Statenvergadering. 20 februari schrijven we als een historische dag. De motie tot realisering van adequate geluidswering aan de A4 nabij Meeslouwerplas en Vogelplas Starrevaart werd met algemene stemmen aangenomen.

Mede door uw steun en aanwezigheid bij de vergaderingen hebben wij ons eerste doel bereikt. Nu zullen we scherp in de gaten houden of Provinciale Staten zich aan uw woord houden.

Nogmaals dank voor uw steun.

Gerard Wisse, Ruud Henkus, Kees Meershoek en Leo Koelman.

Super goed nieuws!

Beste mensen,
Woensdag 20 februari is tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland met algemene stemmen een door het CDA, met steun van 6 andere partijen, ingediende motie (zie bijlage) aangenomen. Deze motie roept het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland op binnen twee jaar een adequate geluidwerende voorziening aan te leggen langs Rijksweg A4 ter hoogte van Vlietland en Voorschoten. Te denken valt aan een geluidsscherm of aarden wal.
Provinciale Staten constateren dat het geluidprobleem moet worden opgelost. Ze verklaren zich bereid geld ter beschikking te stellen op basis van een nog uit te werken plan. Ook wil men Rijkswaterstaat vragen om mee te betalen. Maar dit wordt niet als voorwaarde gesteld voor het realiseren van de geluidwering. Met andere woorden: als Rijkswaterstaat niet meebetaalt komt die geluidwering er toch.
GS hebben ook moeten toezeggen dat zij gaan werken aan herstel van vertrouwen in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland.
Aan de Statenvergadering, die is terug te zien op de website en webcast van de Provincie Zuid-Holland (zie Google) ging een verhit debat van circa drie uur vooraf in de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari jl. We hebben u hier al eerder over geïnformeerd.
In juni 2018 wees een meerderheid van Provinciale Staten de realisering van geluidwerende voorzieningen nog af. Vóór een spoedige aanleg van geluidsschermen of –wallen stemde toen een minderheid, bestaande uit GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD en 50plus. Terwijl de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) de boot zo lang mogelijk afhielden zijn onder de aanhoudende druk van de eerstgenoemde partijen en niet op de laatste plaats de luide en duidelijke inspraakacties uiteindelijk alle partijen meegegaan met de woensdag aanvaarde motie.
We zijn blij met het besluit van Provinciale Staten! Insprekers en een volle publieke tribune hebben indruk gemaakt en zeker bijgedragen tot dit succes. Uiteraard zullen we het vervolgproces kritisch volgen. Het mag niet zo zijn dat er na verloop van tijd opnieuw gedraaid wordt en afspraken niet nagekomen.

Met vriendelijke groet,
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris

2e oproep en laatste nieuws: komt allen op woensdagmiddag 13 februari naar het Provinciehuis

Beste mensen,
In aansluiting op onze eerdere oproep vragen we u opnieuw om op woensdag 13 februari om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de openbare vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.
Locatie: Provinciehuis, Koningskade 1 Den Haag .
Besproken wordt onze wens tot plaatsing van een geluidscherm langs de A4 en het niet nakomen van de al in 2009 gemaakte afspraken en daarna gedane toezeggingen en aankondigingen door de provincie Zuid-Holland. Deze bijeenkomst is extra van betekenis in het licht van de komende verkiezing van Provinciale Staten op 20 maart a.s.
Het provinciebestuur hoopt dat met de plaatsing van wat extra bomen het geluidprobleem wordt opgelost, maar dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
We zullen tijdens de vergadering gebruik maken van het inspreekrecht, samen met ten minste nog 6 insprekers!
Komt allen naar deze vergadering en laat u zien en horen door middel van uw aanwezigheid, spandoeken, applaudisseren na een gloedvol betoog (hoewel dit officieel misschien niet mag), enzovoort. Iemand van onze achterban mailde ons: neem het echte geluid van de A4 (uiteraard van zo dichtbij mogelijk) op met een telefoon of ander apparaat en speel dit af op de 13e. Zo kan je A4 echt laten horen. En als je dat met meerdere mensen tegelijk doet en bijv. via bluetooth speakers afspeelt dan wordt het echt indrukwekkend en zet het kracht bij jullie boodschap.
Kortom: we accepteren niet dat de provincie zich onttrekt aan haar eerdere afspraken en toezeggingen!
Laatste nieuws: zie bijgaand artikel in het Leidsch Dagblad van 9 februari j.l. over misstanden bij de baggerstort. Vanuit de financiële opbrengst hiervan had een geluidsscherm gefinancierd moeten worden (bijlage).
Tot woensdag!
Namens het bestuur van de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris

Nieuwsbrief

Even bijpraten…

(Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.)

De ledenvergadering van onze vereniging in december is goed verlopen. De opkomst was heel bevredigend. De voorzitter gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vereniging is eind 2017 opgericht om druk te kunnen uitoefenen op de provinciale overheid om gevolg te geven aan de contractuele verplichtingen, de toezeggingen en de belofte op de bouwborden langs de Vliet om een geluidswering te realiseren langs de A4. Het resultaat van deze activiteit betekende dat ruim 600 adressen zich hebben aangemeld als lid of sympathisant. In 2018 is door het Actiecomité weer twee keer ingesproken in vergaderingen van de Commissie Duurzame Ontwikkeling (D.O.) van de Provincie.
In juni leek de geluidswering dichterbij te komen toen een amendement werd ingediend om €3 miljoen te reserveren voor de geluidswering, dit werd echter met een kleine meerderheid verworpen. Sindsdien lijkt het CDA, dat had tegengestemd, een voorzichtige omwenteling te maken.
Momenteel voeren wij gesprekken met zo mogelijk alle Statenfracties; wij wachten nog op een afspraak met D66 en SP. De poging om met VVD-gedeputeerde Vermeulen een afspraak te maken is nog steeds niet gelukt, ondanks het feit dat de Commissie D.O. hierop duidelijk bij de gedeputeerde heeft aangedrongen. De gedeputeerden van VVD en D66 durven nog steeds te beweren dat er geen afspraak is tot plaatsing van een geluidswering.
Zoals wij al eerder melden hebben de vier partijen die via een derdenbeding partij zijn bij het contract tussen de Provincie en BAM een sommatie gestuurd aan de Provincie en aan BAM (de tekst hiervan staat op onze website). Het antwoord van de advocaten van de Provincie en van BAM is weinig inhoudelijk en is meer een vlucht naar het verleden. De betrokkenen, onder leiding van de Vrienden van Vlietland, bezinnen zich nog wat zij met de nietszeggende reactie gaan doen.
Voorlopig is weer een vergadering van de Commissie D.O. gepland voor woensdagmiddag 13 februari a.s. in het Provinciehuis in Den Haag. Afhankelijk van de agenda zal hierbij weer door ons worden ingesproken, evenals door 3 andere betrokkenen. Het zou goed zijn als zoveel mogelijk van onze leden en sympathisanten op de publieke tribune aanwezig kunnen zijn; de Vrienden van Vlietland doen een gelijksoortig beroep op hun leden. Wij zullen u nog informeren of de agenda inderdaad inspreekmogelijkheid biedt, alsmede over de aanvangstijd van de vergadering. De lokale media zullen wij ook op deze bijeenkomst wijzen. Tenslotte kunnen wij nog vermelden dat wij in contact zijn met een T.V.-omroep om te bezien of het weinig vertrouwenwekkende optreden van de Provincie langs die weg aan de kaak kan worden gesteld.

Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren, evenals de VVD , D66 en de CU-SGP fractie. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt. Nu het CDA ‘om’ is lijkt die meerderheid er wel te zijn.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is verheugd over deze stap van het CDA, maar waakt ervoor blij gemaakt te worden met een dode mus. Voorzitter Gerard Wisse: “De provincie Zuid-Holland moet de al in 2009 gemaakte afspraken over de aanleg van een geluidsscherm nu eindelijk eens nakomen en wel op korte termijn. Afspraak is afspraak. Tot dusver proberen de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) dit voor zich uit te schuiven tot de verbreding van de A4 in 2028, zodat ook het Rijk gaat meebetalen. Maar het is niet zeker of dat lukt en het duurt ons veel te lang. Op dit moment hebben namelijk duizenden inwoners van Voorschoten al last van het verkeerslawaai.”

Ook GroenLinks Zuid-Holland heeft het geluidsscherm langs de A4 onlangs opgenomen in haar verkiezingsprogramma.