2e oproep en laatste nieuws: komt allen op woensdagmiddag 13 februari naar het Provinciehuis

Beste mensen,
In aansluiting op onze eerdere oproep vragen we u opnieuw om op woensdag 13 februari om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de openbare vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.
Locatie: Provinciehuis, Koningskade 1 Den Haag .
Besproken wordt onze wens tot plaatsing van een geluidscherm langs de A4 en het niet nakomen van de al in 2009 gemaakte afspraken en daarna gedane toezeggingen en aankondigingen door de provincie Zuid-Holland. Deze bijeenkomst is extra van betekenis in het licht van de komende verkiezing van Provinciale Staten op 20 maart a.s.
Het provinciebestuur hoopt dat met de plaatsing van wat extra bomen het geluidprobleem wordt opgelost, maar dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
We zullen tijdens de vergadering gebruik maken van het inspreekrecht, samen met ten minste nog 6 insprekers!
Komt allen naar deze vergadering en laat u zien en horen door middel van uw aanwezigheid, spandoeken, applaudisseren na een gloedvol betoog (hoewel dit officieel misschien niet mag), enzovoort. Iemand van onze achterban mailde ons: neem het echte geluid van de A4 (uiteraard van zo dichtbij mogelijk) op met een telefoon of ander apparaat en speel dit af op de 13e. Zo kan je A4 echt laten horen. En als je dat met meerdere mensen tegelijk doet en bijv. via bluetooth speakers afspeelt dan wordt het echt indrukwekkend en zet het kracht bij jullie boodschap.
Kortom: we accepteren niet dat de provincie zich onttrekt aan haar eerdere afspraken en toezeggingen!
Laatste nieuws: zie bijgaand artikel in het Leidsch Dagblad van 9 februari j.l. over misstanden bij de baggerstort. Vanuit de financiële opbrengst hiervan had een geluidsscherm gefinancierd moeten worden (bijlage).
Tot woensdag!
Namens het bestuur van de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris

Ervaringen bijeenkomst 18 April 2018 – Gouden Leeuw

Op 18 april j.l. was er een inloopavond georganiseerd door Rijkswaterstaat in verband met de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leidschendam.

De Vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 heeft alle leden en sympathisanten  opgeroepen deze inloopavond te bezoeken en de voorlichters van Rijkswaterstaat te vragen wanneer de geluidschermen worden geplaatst. Velen van u hebben aan onze oproep gehoor gegeven, waarvoor hartelijke dank.

We wisten natuurlijk wel dat deze voorlichters daar geen antwoord op konden geven omdat zij daar geen bevoegdheid over hebben of beslissing over kunnen nemen.

Wel hebben wij bereikt dat zij in hun evaluatie over deze avond gaan melden dat vele inwoners van Voorschoten heel veel geluidsoverlast ondervinden van de A4.

Wat wij ook hebben bereikt is dat de Omgevingsmanager A4 Haaglanden-N14/ Burgerveen-N14 wel met ons in gesprek wil gaan, dit in tegenstelling tot de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Wij zijn blij dat wij het probleem bij een verantwoordelijke van Rijkswaterstaat kunnen aankaarten en de handelswijze van de Provincie Zuid-Holland ter discussie kunnen stellen.

Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van het gesprek met de omgevingsmanager.