Super goed nieuws!

Beste mensen,
Woensdag 20 februari is tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland met algemene stemmen een door het CDA, met steun van 6 andere partijen, ingediende motie (zie bijlage) aangenomen. Deze motie roept het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland op binnen twee jaar een adequate geluidwerende voorziening aan te leggen langs Rijksweg A4 ter hoogte van Vlietland en Voorschoten. Te denken valt aan een geluidsscherm of aarden wal.
Provinciale Staten constateren dat het geluidprobleem moet worden opgelost. Ze verklaren zich bereid geld ter beschikking te stellen op basis van een nog uit te werken plan. Ook wil men Rijkswaterstaat vragen om mee te betalen. Maar dit wordt niet als voorwaarde gesteld voor het realiseren van de geluidwering. Met andere woorden: als Rijkswaterstaat niet meebetaalt komt die geluidwering er toch.
GS hebben ook moeten toezeggen dat zij gaan werken aan herstel van vertrouwen in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland.
Aan de Statenvergadering, die is terug te zien op de website en webcast van de Provincie Zuid-Holland (zie Google) ging een verhit debat van circa drie uur vooraf in de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari jl. We hebben u hier al eerder over geïnformeerd.
In juni 2018 wees een meerderheid van Provinciale Staten de realisering van geluidwerende voorzieningen nog af. Vóór een spoedige aanleg van geluidsschermen of –wallen stemde toen een minderheid, bestaande uit GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD en 50plus. Terwijl de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) de boot zo lang mogelijk afhielden zijn onder de aanhoudende druk van de eerstgenoemde partijen en niet op de laatste plaats de luide en duidelijke inspraakacties uiteindelijk alle partijen meegegaan met de woensdag aanvaarde motie.
We zijn blij met het besluit van Provinciale Staten! Insprekers en een volle publieke tribune hebben indruk gemaakt en zeker bijgedragen tot dit succes. Uiteraard zullen we het vervolgproces kritisch volgen. Het mag niet zo zijn dat er na verloop van tijd opnieuw gedraaid wordt en afspraken niet nagekomen.

Met vriendelijke groet,
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris

Nieuwsbrief

Even bijpraten…

(Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.)

De ledenvergadering van onze vereniging in december is goed verlopen. De opkomst was heel bevredigend. De voorzitter gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vereniging is eind 2017 opgericht om druk te kunnen uitoefenen op de provinciale overheid om gevolg te geven aan de contractuele verplichtingen, de toezeggingen en de belofte op de bouwborden langs de Vliet om een geluidswering te realiseren langs de A4. Het resultaat van deze activiteit betekende dat ruim 600 adressen zich hebben aangemeld als lid of sympathisant. In 2018 is door het Actiecomité weer twee keer ingesproken in vergaderingen van de Commissie Duurzame Ontwikkeling (D.O.) van de Provincie.
In juni leek de geluidswering dichterbij te komen toen een amendement werd ingediend om €3 miljoen te reserveren voor de geluidswering, dit werd echter met een kleine meerderheid verworpen. Sindsdien lijkt het CDA, dat had tegengestemd, een voorzichtige omwenteling te maken.
Momenteel voeren wij gesprekken met zo mogelijk alle Statenfracties; wij wachten nog op een afspraak met D66 en SP. De poging om met VVD-gedeputeerde Vermeulen een afspraak te maken is nog steeds niet gelukt, ondanks het feit dat de Commissie D.O. hierop duidelijk bij de gedeputeerde heeft aangedrongen. De gedeputeerden van VVD en D66 durven nog steeds te beweren dat er geen afspraak is tot plaatsing van een geluidswering.
Zoals wij al eerder melden hebben de vier partijen die via een derdenbeding partij zijn bij het contract tussen de Provincie en BAM een sommatie gestuurd aan de Provincie en aan BAM (de tekst hiervan staat op onze website). Het antwoord van de advocaten van de Provincie en van BAM is weinig inhoudelijk en is meer een vlucht naar het verleden. De betrokkenen, onder leiding van de Vrienden van Vlietland, bezinnen zich nog wat zij met de nietszeggende reactie gaan doen.
Voorlopig is weer een vergadering van de Commissie D.O. gepland voor woensdagmiddag 13 februari a.s. in het Provinciehuis in Den Haag. Afhankelijk van de agenda zal hierbij weer door ons worden ingesproken, evenals door 3 andere betrokkenen. Het zou goed zijn als zoveel mogelijk van onze leden en sympathisanten op de publieke tribune aanwezig kunnen zijn; de Vrienden van Vlietland doen een gelijksoortig beroep op hun leden. Wij zullen u nog informeren of de agenda inderdaad inspreekmogelijkheid biedt, alsmede over de aanvangstijd van de vergadering. De lokale media zullen wij ook op deze bijeenkomst wijzen. Tenslotte kunnen wij nog vermelden dat wij in contact zijn met een T.V.-omroep om te bezien of het weinig vertrouwenwekkende optreden van de Provincie langs die weg aan de kaak kan worden gesteld.

Even bijpraten…

Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.

Nu de zomervakantie langzamerhand op een eind loopt willen wij u even bijpraten over wat gebeurd is en wat gaat gebeuren. De uitzonderlijk mooie zomer werd gekenmerkt door een wind die overwegend uit noordelijke richting kwam; daarmee was de geluidsoverlast van de A4 te verwaarlozen. Nu we weer in een normale weerssituatie zijn gekomen, is weer duidelijk waarom het Actiecomité werd opgericht: het geluid van de A4 is regelmatig weer zeer hinderlijk.

De Provincie heeft voor het zomerreces zich wederom van een kant laten zien die er niet toe bijdraagt het vertrouwen in de politiek te herstellen zoals het kabinet Rutte III zegt te beogen.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 27 juni werd door de fracties van PvdA, SP, PVV, Groen Links, 50+ en Partij voor de Dieren een amendement ingediend om € 3 miljoen vrij te maken voor een geluidswering; dit voorstel werd helaas met een kleine meerderheid verworpen door VVD, D66, CDA en CU/SGP.

Het trieste was dat de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) durfden te beweren dat de provincie geen verplichting zou hebben tot het plaatsen van een geluidswering, daarmee kennelijk ontkennend dat er een al in 2009 gesloten contract bestaat waarin de Provincie en BAM zich verplichten tot het aanleggen van een adequate geluidswering langs de A4. In dit contract is een viertal natuurorganisaties partij via een zgn. derdenbeding.

Om het optreden van Gedeputeerde Staten nog droeviger te maken stuurde men op 10 juli een brief aan de Provinciale Staten over deze materie die gekenmerkt wordt door onjuistheden, verdraaiingen, ontkenningen, kortom inhoudelijk van een niveau een fatsoenlijke overheid onwaardig. Wij stellen nu een reactie op deze brief op die aan alle statenleden en de pers zal worden gestuurd. Tevens zullen wij gesprekken aangaan me  de verschillende fracties in de Staten, de eerste afspraken hiervoor zijn inmiddels gemaakt.

Zoals u in de lokale en regionale pers , en mogelijk ook via een flyer, heeft kunnen lezen, hebben de bij het derdenbeding betrokken natuurorganisaties inmiddels een juridische actie tegen de Provincie gestart. Ter bestrijding van de kosten hiervan zijn zij een crowdfunding begonnen. Als Actiecomité steunen wij deze aanpak en hebben hieraan een bijdrage geleverd uit onze middelenU kunt hieraan ook bijdragen via rekening NL68 INGB 0004689619  ten name van Ver. Vrienden van Vlietland.

Aangezien wij, in tegenstelling tot de natuurorganisaties, geen juridische positie hebben in het contract tussen de Provincie en BAM, richten wij ons in het belang van de inwoners van Voorschoten geheel op de politiek, dit mede met het oog op de verkiezingen voor de provinciale staten in maart volgend jaar.

Op basis van onze ervaringen in de komende maanden zullen wij niet nalaten aan te geven welke politieke partijen In de Staten van Zuid-Holland onze actie ter realisering van de geluidswering steunen.

Persbericht van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

Provinciale Staten bijna akkoord met geluidsschermen langs de A4;
actiecomité blij met toenemende steun

Op 27 juni jl. kwamen Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) bij de bespreking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2019 slechts 3 stemmen tekort voor een amendement om per direct 3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanleg van een geluidwering langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.

Voor het amendement stemden de fracties van Groen Links, PVV, 50PLUS, SP en PvdA. De fracties van VVD, CDA, D66 en CU/SGP stemden tegen.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 in Voorschoten is vooral teleurgesteld over het stemgedrag van CU/SGP. Die fractie had voor de vergadering namelijk de indruk achtergelaten voor het amendement te zullen stemmen, maar steunde het voorstel uiteindelijk toch niet, onder het motto “Gedeputeerde Staten alleen op hoofdlijnen te willen controleren”.

Het comité is echter verheugd, dat bijna de helft van PS voor het amendement stemde en aan de jarenlange discussie over het aanleggen van een geluidwering langs de A4 een eind probeerde te maken. Het Actiecomité is ook verheugd, dat de Statenfracties die voor het amendement stemden erkennen dat de provincie wat de geluidwerende voorzieningen betreft contractuele, bestuurlijke, juridische en morele verplichtingen is aangegaan.

Verbaasd en verbolgen is het Actiecomité over de opmerking van de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66), dat er helemaal geen geluidsschermen hoeven te komen en dat hierover ook nooit afspraken zijn gemaakt. Het Actiecomité wijst erop, dat er over de aanleg van geluidweringen langs de A4 wel degelijk afspraken zijn gemaakt en dat die in 2009 zelfs contractueel zijn vastgelegd. De provincie bracht daar toen ook persberichten over uit en liet weten, dat “de provincie zal bevorderen en ondersteunen dat de geluidsschermen zo spoedig mogelijk gerealiseerd zullen worden op een wijze die goed invulling geeft aan de wens het verkeerslawaai van de Rijksweg A4 en het zicht op de A4 zoveel mogelijk te verminderen”. Jarenlang stond er in Vlietland ook een bouwbord waarop de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4 werd aangekondigd. Eind 2017 werd dat bord echter plotseling weggehaald … Ed Krijgsman van de Vrienden van Vlietland zegt hierover: “De handelwijze van de provincie is onrechtmatig omdat men voorbijgaat aan onze al in 2009 vastgelegde contractuele rechten”.

Voorzitter Gerard Wisse van het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4: “We vinden het uiteraard erg jammer dat dit amendement niet is aangenomen maar het is hoopgevend dat zoveel partijen dit hebben gesteund. Dit motiveert ons hard door te knokken om de schermen gerealiseerd te krijgen. We hebben bereikt dat we al bijna een meerderheid binnen PS hebben. Maar we kunnen niet accepteren dat dit soort besluiten wordt genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie. In het licht van de Statenverkiezingen van komend voorjaar zullen we onze achterban dan ook blijven informeren over de standpunten van de diverse politieke partijen. Hopelijk kunnen we bereiken dat het aantal voorstanders van geluidwerende voorzieningen binnen de provincie nog verder toeneemt”.

Leids Dagblad

ook het Leids Dagblad heeft  woensdag 25 April een uitgebreid artikel geplaatst over de brief naar de provincie en de oplopende frustraties binnen de vier organisaties die zich  inzetten voor diverse belangen op en rond Vlietland.