Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren, evenals de VVD , D66 en de CU-SGP fractie. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt. Nu het CDA ‘om’ is lijkt die meerderheid er wel te zijn.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is verheugd over deze stap van het CDA, maar waakt ervoor blij gemaakt te worden met een dode mus. Voorzitter Gerard Wisse: “De provincie Zuid-Holland moet de al in 2009 gemaakte afspraken over de aanleg van een geluidsscherm nu eindelijk eens nakomen en wel op korte termijn. Afspraak is afspraak. Tot dusver proberen de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) dit voor zich uit te schuiven tot de verbreding van de A4 in 2028, zodat ook het Rijk gaat meebetalen. Maar het is niet zeker of dat lukt en het duurt ons veel te lang. Op dit moment hebben namelijk duizenden inwoners van Voorschoten al last van het verkeerslawaai.”

Ook GroenLinks Zuid-Holland heeft het geluidsscherm langs de A4 onlangs opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Nog even doorknokken: bijna een meerderheid in PS voor geluidsschermen!

Op woensdag 27 juni 2018 is tijdens de vergadering van Provinciale Staten Z-H over de Kadernota met slechts 3 stemmen tekort (van de in totaal 55 stemmen) een door Groen Links, de PVV en 50PLUS ingediend amendement om 3 miljoen Euro ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanleg van geluidwering langs de A4 bij Vlietland en Vogelplas Starrevaart met de kop “Werk met werk maken” verworpen. Voor de vergadering had de CU/SGP fractie met 3 zetels aangegeven voor dit amendement te zullen stemmen. De CU/SGP fractie besloot echter uiteindelijk geen enkele motie en amendement te steunen; men verklaarde ineens Gedeputeerde Staten alleen op hoofdlijnen te willen controleren.  Het is uiteraard erg jammer dat dit amendement niet is aangenomen maar het is wel zeer positief en erg hoopgevend dat zoveel partijen dit amendement hebben gesteund (te weten Groen Links, de PVV, 50PLUS, de SP, de PvdA. Opmerkelijk is dat de coalitiepartij SP voor dit amendement stemde.

Bemoedigend is dat bijna de helft van PS de navolgende tekst in het voornoemde amendement heeft onderschreven:

“Er is al jarenlange discussie over het aanleggen van een geluidwering bij Vlietland en de daarbij aangegane contractuele, bestuurlijke, juridische en morele verplichtingen. Door de kap van bomen bij Vlietland vanwege de voorbereiding van de Rijnlandroute is de geluidsoverlast bij het recreatiegebied en de achterliggende woningen toegenomen en de discussie geïntensiveerd. De kap van bomen biedt echter ook kansen, namelijk om werk met werk te maken en de discussie te beëindigen. Het is inmiddels wel duidelijk dat er behoefte is aan geluidwering. Door werk met werk te maken kan deze nu relatief goedkoop worden aangelegd door het reeds beschikbare budget hiervoor met 3 miljoen te verhogen”.

Nu nog VVD, CDA, D66 en/of CU/SGP over de brug!

Wel besloten Provinciale Staten, mede naar aanleiding van de recente grootschalige kap van bomen en struiken, “nog dit kalenderjaar aan te vangen met een extra kwaliteitsimpuls langs de Meeslouwerplas en Vlietland” door “de natuur ter plaatse aan te vullen en uit te breiden met opgaande natuur als bomen, bosschages en struweel”.  Hierbij is aangegeven dat “onomstotelijk is vastgesteld dat bosschages, struweel en bomen  een sterk geluiddempend effect hebben”. Zo is het!

 

Discussie in Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 23 mei was er een vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor deze vergadering hadden wij inspreekrecht gevraagd en toegewezen verkregen. We hebben namens Stop Geluidsoverlast A4 de Statencommissie klip en klaar nog eens verteld, dat de provincie zich niet kan en mag onttrekken aan de meerdere malen beloofde plaatsing van de geluidsschermen. Ook hekelden we het feit dat op onze brieven na 6 maanden nog steeds geen antwoord is ontvangen en dat Gedeputeerde Vermeulen (VVD) een gesprek met ons weigerde omdat hij het nut er niet van in ziet.

De reactie van de Statencommissie:
Statenleden van de oppositie in Provinciale Staten (PvdA, Groen Links, en Partij van de Dieren) waren erg kritisch over de negatieve en trage handelwijze van de verantwoordelijke gedeputeerden, Vermeulen (VVD) en Weber (D66). Zij vonden dat de provincie in zijn hemd staat door het uitblijven van enige reactie naar ons en zelfs het ontbreken van enige behoefte aan een gesprek. Gedeputeerde Staten moeten, zo vinden zij, maar eens uitleggen, waarom er zo negatief en traag gehandeld wordt.                                                                                        Dhr. Paymans (VVD) zou vragen aan GS stellen, maar had nog geen tijd gehad, mede door ziekte. Zijn vragen worden alsnog bij GS ingeleverd.

In september komt alles terug bij Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: onze brief, de reactie hierop, de vragen van Paymans en een verklaring GS over de gevolgen van de trage procedure.

Sommige statenleden opperden om bij de behandeling van de voorjaarsnota volgende maand een bedrag te reserveren voor een geluidscherm. We gaven desgevraagd aan dat de kosten ongeveer 3,5 miljoen bedragen.

Dat de geluidsoverlast bij steeds meer mensen en nu ook diverse fracties in Provinciale Staten leeft vinden wij een goede ontwikkeling. Er is nog niets besloten, maar wij gaan ons uiterste best doen deze kwestie binnen de provincie levend te houden en steeds onder de aandacht te brengen.

Tenslotte
Wij hebben frequent overleg met andere verenigingen die strijden voor de plaatsing van geluidsschermen. Dat zijn de Vereniging Vrienden van Vlietland, de werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vogelwerkgroep Vlietland en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. Hun rechten zijn vastgelegd in een zogeheten derdenbeding in de overeenkomst over de plaatsing van geluidsschermen tussen de provincie en de BAM uit 2009; zij hebben de provincie gesommeerd hun verplichtingen na te komen. Dit is een eerste juridische stap.

Wij willen iedereen er nog op wijzen dat er in maart volgend jaar weer verkiezingen van Provinciale Staten zijn. Wij zullen u op de hoogte houden van de standpunten van de diverse politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Dank aan nieuwe leden en sympathisanten

De verspreiding van de flyer Stopgeluidsoverlast A4 huis aan huis in Oost-Voorschoten heeft een groot aantal nieuwe leden opgeleverd. Ieder, die zich heeft opgegeven: héél, héél hartelijk dank en welkom bij de vereniging.

Deze steun in de rug is voor ons een stimulans ons uiterste best te doen om de realisering van de geluidschermen te volbrengen. Uit de vele steunbetuigingen en donaties leiden wij af dat duizenden Voorschotenaren willen dat er iets gedaan wordt tegen het verkeerslawaai van de A4.