Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren, evenals de VVD , D66 en de CU-SGP fractie. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt. Nu het CDA ‘om’ is lijkt die meerderheid er wel te zijn.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is verheugd over deze stap van het CDA, maar waakt ervoor blij gemaakt te worden met een dode mus. Voorzitter Gerard Wisse: “De provincie Zuid-Holland moet de al in 2009 gemaakte afspraken over de aanleg van een geluidsscherm nu eindelijk eens nakomen en wel op korte termijn. Afspraak is afspraak. Tot dusver proberen de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) dit voor zich uit te schuiven tot de verbreding van de A4 in 2028, zodat ook het Rijk gaat meebetalen. Maar het is niet zeker of dat lukt en het duurt ons veel te lang. Op dit moment hebben namelijk duizenden inwoners van Voorschoten al last van het verkeerslawaai.”

Ook GroenLinks Zuid-Holland heeft het geluidsscherm langs de A4 onlangs opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Geschiedenis van de geplande geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De plannen voor een geluidwering langs de Vogelplas Starrevaart – en later ook Vlietland – kennen een lange voorgeschiedenis. Die begon in 1996 met een verzoek van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart aan Rijkswaterstaat om medewerking te verlenen voor een geluidswal tussen de A4 en de Vogelplas Starrevaart. Dit proces heeft zich de nodige tijd voortgesleept, tot in 2006 de bedrijven van Oord en BAM in beeld kwamen die een grote hoeveelheid grond kwijt moesten. Dit paste goed in de behoefte van de Provincie Zuid-Holland (PZH) om de Meeslouwerplas ondieper te maken vanwege afkalvende kanten.

Uiteindelijk werd in 2009 een contract gesloten tussen de Provincie en BAM, inhoudende dat BAM de grond mocht storten en zich o.m. verplichtte een geluidsscherm te plaatsen tussen de A4 en het plassengebied, en wel over een lengte van ruim 3400 m. met een minimale hoogte van 3 m. Bij dit contract zijn twee andere partijen betrokken via een zgn. derdenbeding, te weten de exploitant van het Vlietland-gebied en een combinatie van milieu- en natuurorganisaties.

De jaren hierna heeft de provincie bij herhaling middels persberichten, uitspraken van provinciebestuurders en op bouwborden aangekondigd dat geluidsschermen worden geplaatst. Ook de inwoners van Voorschoten die last hebben van het verkeerslawaai op de A4 mochten er dus op vertrouwen dat er geluidsschermen komen.

Het storten van grond heeft lange tijd plaatsgevonden, maar stopte plotseling. PZH en BAM gingen stiekem het contract niet uitvoeren. De twee partijen die via het derdenbeding bij de afspraken betrokken waren zijn hierbij buiten spel gezet. Ondanks herhaalde gesprekken, inspreken in vergaderingen van de Provincie en briefwisselingen kwamen de Provincie en BAM hun contractuele verplichtingen niet na. De Provincie ging oneigenlijke argumenten gebruiken, zoals de wenselijkheid van een weids panoramisch uitzicht voor automobilisten op de A4. Het ging zelfs zo ver dat de betrokken partijen volgens de Provincie maar een rechtszaak moesten beginnen, daarbij uiteraard hopende dat dit niet zou gebeuren vanwege de financiële last hiervan.

Inmiddels hebben vele inwoners van Voorschoten duidelijk gemaakt dat zij het gedrag van de provincie niet accepteren. Het  | Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is opgericht, strijdend voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de afgesproken geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.

De betrokken natuur- en milieuorganisaties bereiden een rechtszaak voor tegen de provincie. Het actiecomité steunt dit, namens de vele inwoners van Voorschoten die overlast ondervinden van het verkeerslawaai op de A4.