Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren, evenals de VVD , D66 en de CU-SGP fractie. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt. Nu het CDA ‘om’ is lijkt die meerderheid er wel te zijn.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is verheugd over deze stap van het CDA, maar waakt ervoor blij gemaakt te worden met een dode mus. Voorzitter Gerard Wisse: “De provincie Zuid-Holland moet de al in 2009 gemaakte afspraken over de aanleg van een geluidsscherm nu eindelijk eens nakomen en wel op korte termijn. Afspraak is afspraak. Tot dusver proberen de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) dit voor zich uit te schuiven tot de verbreding van de A4 in 2028, zodat ook het Rijk gaat meebetalen. Maar het is niet zeker of dat lukt en het duurt ons veel te lang. Op dit moment hebben namelijk duizenden inwoners van Voorschoten al last van het verkeerslawaai.”

Ook GroenLinks Zuid-Holland heeft het geluidsscherm langs de A4 onlangs opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Even bijpraten…

Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.

Nu de zomervakantie langzamerhand op een eind loopt willen wij u even bijpraten over wat gebeurd is en wat gaat gebeuren. De uitzonderlijk mooie zomer werd gekenmerkt door een wind die overwegend uit noordelijke richting kwam; daarmee was de geluidsoverlast van de A4 te verwaarlozen. Nu we weer in een normale weerssituatie zijn gekomen, is weer duidelijk waarom het Actiecomité werd opgericht: het geluid van de A4 is regelmatig weer zeer hinderlijk.

De Provincie heeft voor het zomerreces zich wederom van een kant laten zien die er niet toe bijdraagt het vertrouwen in de politiek te herstellen zoals het kabinet Rutte III zegt te beogen.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 27 juni werd door de fracties van PvdA, SP, PVV, Groen Links, 50+ en Partij voor de Dieren een amendement ingediend om € 3 miljoen vrij te maken voor een geluidswering; dit voorstel werd helaas met een kleine meerderheid verworpen door VVD, D66, CDA en CU/SGP.

Het trieste was dat de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) durfden te beweren dat de provincie geen verplichting zou hebben tot het plaatsen van een geluidswering, daarmee kennelijk ontkennend dat er een al in 2009 gesloten contract bestaat waarin de Provincie en BAM zich verplichten tot het aanleggen van een adequate geluidswering langs de A4. In dit contract is een viertal natuurorganisaties partij via een zgn. derdenbeding.

Om het optreden van Gedeputeerde Staten nog droeviger te maken stuurde men op 10 juli een brief aan de Provinciale Staten over deze materie die gekenmerkt wordt door onjuistheden, verdraaiingen, ontkenningen, kortom inhoudelijk van een niveau een fatsoenlijke overheid onwaardig. Wij stellen nu een reactie op deze brief op die aan alle statenleden en de pers zal worden gestuurd. Tevens zullen wij gesprekken aangaan me  de verschillende fracties in de Staten, de eerste afspraken hiervoor zijn inmiddels gemaakt.

Zoals u in de lokale en regionale pers , en mogelijk ook via een flyer, heeft kunnen lezen, hebben de bij het derdenbeding betrokken natuurorganisaties inmiddels een juridische actie tegen de Provincie gestart. Ter bestrijding van de kosten hiervan zijn zij een crowdfunding begonnen. Als Actiecomité steunen wij deze aanpak en hebben hieraan een bijdrage geleverd uit onze middelenU kunt hieraan ook bijdragen via rekening NL68 INGB 0004689619  ten name van Ver. Vrienden van Vlietland.

Aangezien wij, in tegenstelling tot de natuurorganisaties, geen juridische positie hebben in het contract tussen de Provincie en BAM, richten wij ons in het belang van de inwoners van Voorschoten geheel op de politiek, dit mede met het oog op de verkiezingen voor de provinciale staten in maart volgend jaar.

Op basis van onze ervaringen in de komende maanden zullen wij niet nalaten aan te geven welke politieke partijen In de Staten van Zuid-Holland onze actie ter realisering van de geluidswering steunen.

Persbericht van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

Provinciale Staten bijna akkoord met geluidsschermen langs de A4;
actiecomité blij met toenemende steun

Op 27 juni jl. kwamen Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) bij de bespreking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2019 slechts 3 stemmen tekort voor een amendement om per direct 3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanleg van een geluidwering langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.

Voor het amendement stemden de fracties van Groen Links, PVV, 50PLUS, SP en PvdA. De fracties van VVD, CDA, D66 en CU/SGP stemden tegen.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 in Voorschoten is vooral teleurgesteld over het stemgedrag van CU/SGP. Die fractie had voor de vergadering namelijk de indruk achtergelaten voor het amendement te zullen stemmen, maar steunde het voorstel uiteindelijk toch niet, onder het motto “Gedeputeerde Staten alleen op hoofdlijnen te willen controleren”.

Het comité is echter verheugd, dat bijna de helft van PS voor het amendement stemde en aan de jarenlange discussie over het aanleggen van een geluidwering langs de A4 een eind probeerde te maken. Het Actiecomité is ook verheugd, dat de Statenfracties die voor het amendement stemden erkennen dat de provincie wat de geluidwerende voorzieningen betreft contractuele, bestuurlijke, juridische en morele verplichtingen is aangegaan.

Verbaasd en verbolgen is het Actiecomité over de opmerking van de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66), dat er helemaal geen geluidsschermen hoeven te komen en dat hierover ook nooit afspraken zijn gemaakt. Het Actiecomité wijst erop, dat er over de aanleg van geluidweringen langs de A4 wel degelijk afspraken zijn gemaakt en dat die in 2009 zelfs contractueel zijn vastgelegd. De provincie bracht daar toen ook persberichten over uit en liet weten, dat “de provincie zal bevorderen en ondersteunen dat de geluidsschermen zo spoedig mogelijk gerealiseerd zullen worden op een wijze die goed invulling geeft aan de wens het verkeerslawaai van de Rijksweg A4 en het zicht op de A4 zoveel mogelijk te verminderen”. Jarenlang stond er in Vlietland ook een bouwbord waarop de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4 werd aangekondigd. Eind 2017 werd dat bord echter plotseling weggehaald … Ed Krijgsman van de Vrienden van Vlietland zegt hierover: “De handelwijze van de provincie is onrechtmatig omdat men voorbijgaat aan onze al in 2009 vastgelegde contractuele rechten”.

Voorzitter Gerard Wisse van het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4: “We vinden het uiteraard erg jammer dat dit amendement niet is aangenomen maar het is hoopgevend dat zoveel partijen dit hebben gesteund. Dit motiveert ons hard door te knokken om de schermen gerealiseerd te krijgen. We hebben bereikt dat we al bijna een meerderheid binnen PS hebben. Maar we kunnen niet accepteren dat dit soort besluiten wordt genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie. In het licht van de Statenverkiezingen van komend voorjaar zullen we onze achterban dan ook blijven informeren over de standpunten van de diverse politieke partijen. Hopelijk kunnen we bereiken dat het aantal voorstanders van geluidwerende voorzieningen binnen de provincie nog verder toeneemt”.

Discussie in Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 23 mei was er een vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor deze vergadering hadden wij inspreekrecht gevraagd en toegewezen verkregen. We hebben namens Stop Geluidsoverlast A4 de Statencommissie klip en klaar nog eens verteld, dat de provincie zich niet kan en mag onttrekken aan de meerdere malen beloofde plaatsing van de geluidsschermen. Ook hekelden we het feit dat op onze brieven na 6 maanden nog steeds geen antwoord is ontvangen en dat Gedeputeerde Vermeulen (VVD) een gesprek met ons weigerde omdat hij het nut er niet van in ziet.

De reactie van de Statencommissie:
Statenleden van de oppositie in Provinciale Staten (PvdA, Groen Links, en Partij van de Dieren) waren erg kritisch over de negatieve en trage handelwijze van de verantwoordelijke gedeputeerden, Vermeulen (VVD) en Weber (D66). Zij vonden dat de provincie in zijn hemd staat door het uitblijven van enige reactie naar ons en zelfs het ontbreken van enige behoefte aan een gesprek. Gedeputeerde Staten moeten, zo vinden zij, maar eens uitleggen, waarom er zo negatief en traag gehandeld wordt.                                                                                        Dhr. Paymans (VVD) zou vragen aan GS stellen, maar had nog geen tijd gehad, mede door ziekte. Zijn vragen worden alsnog bij GS ingeleverd.

In september komt alles terug bij Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: onze brief, de reactie hierop, de vragen van Paymans en een verklaring GS over de gevolgen van de trage procedure.

Sommige statenleden opperden om bij de behandeling van de voorjaarsnota volgende maand een bedrag te reserveren voor een geluidscherm. We gaven desgevraagd aan dat de kosten ongeveer 3,5 miljoen bedragen.

Dat de geluidsoverlast bij steeds meer mensen en nu ook diverse fracties in Provinciale Staten leeft vinden wij een goede ontwikkeling. Er is nog niets besloten, maar wij gaan ons uiterste best doen deze kwestie binnen de provincie levend te houden en steeds onder de aandacht te brengen.

Tenslotte
Wij hebben frequent overleg met andere verenigingen die strijden voor de plaatsing van geluidsschermen. Dat zijn de Vereniging Vrienden van Vlietland, de werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vogelwerkgroep Vlietland en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. Hun rechten zijn vastgelegd in een zogeheten derdenbeding in de overeenkomst over de plaatsing van geluidsschermen tussen de provincie en de BAM uit 2009; zij hebben de provincie gesommeerd hun verplichtingen na te komen. Dit is een eerste juridische stap.

Wij willen iedereen er nog op wijzen dat er in maart volgend jaar weer verkiezingen van Provinciale Staten zijn. Wij zullen u op de hoogte houden van de standpunten van de diverse politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.