Dank aan nieuwe leden en sympathisanten

De verspreiding van de flyer Stopgeluidsoverlast A4 huis aan huis in Oost-Voorschoten heeft een groot aantal nieuwe leden opgeleverd. Ieder, die zich heeft opgegeven: héél, héél hartelijk dank en welkom bij de vereniging.

Deze steun in de rug is voor ons een stimulans ons uiterste best te doen om de realisering van de geluidschermen te volbrengen. Uit de vele steunbetuigingen en donaties leiden wij af dat duizenden Voorschotenaren willen dat er iets gedaan wordt tegen het verkeerslawaai van de A4.

 

Leids Dagblad

ook het Leids Dagblad heeft  woensdag 25 April een uitgebreid artikel geplaatst over de brief naar de provincie en de oplopende frustraties binnen de vier organisaties die zich  inzetten voor diverse belangen op en rond Vlietland.

Artikel in Groot Voorschoten

In de Groot Voorschoten krant van gisteren (26 April, de dag  voor Koningsdag) staat een goed artikel over de vier belangengroepen die eveneens strijden voor de plaatsing van geluidswerende voorzieningen langs de A4. Zij hebben, als derden  partij in het contract, nu de province middels een officiele brief gesommeerd om  de gemaakte afspraken en de contractuele verplichtingen naar hun toe na te komen. U kunt het artikel nalezen op de digitale versie van Groot Voorschoten op pagina 19.  https://issuu.com/grootvoorschoten/docs/gv_wk_17-4

 

Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden

Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt over de verbetering van de oevers van de Meeslouwerplas en de aanleg van een geluidsscherm langs de A4. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart.

De vier organisaties eisen van de provincie dat die ervoor zorgt dat de oevers van de Meeslouwerplas en de eilanden daarin waar nodig worden gestabiliseerd of verstevigd, dat er natuurvriendelijke oevers komen en dat er een krekengebied naast de Meeslouwerplas wordt aangelegd. Ook eisen de organisaties dat er zo snel mogelijk een geluidsscherm wordt aangelegd tussen Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en de A4 (Amsterdam-Rotterdam).

De organisaties zeggen alle recht te hebben deze eisen aan de provincie te stellen, want in 2009 heeft de provincie een overeenkomst met BAM gesloten en in die overeenkomst is o.a. ten behoeve van de Vereniging Vrienden van Vlietland en de Vogelwerkgroep Vlietland een zogenaamd ‘derdenbeding’ opgenomen. Dit ‘derdenbeding’ hield in, dat de provincie en BAM mede ten behoeve van die organisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over het oeverherstel, het krekengebied en de aanleg van geluidwerende voorzieningen.
Door het derdenbeding zijn de organisaties partij geworden bij de overeenkomst tussen het provinciebestuur en BAM. De dag na het sluiten van die overeenkomst liet het provinciebestuur de betreffende organisaties dan ook weten, dat zij op grond van het derdenbeding konden eisen dat die afspraken zouden worden nagekomen.
Vervolgens is het herstel van de oevers en de eilanden in de Meeslouwerplas na een aantal jaren gestaakt, volgens de provincie omdat het aanbod van grond achterbleef bij de prognose. Van de aanleg van het krekengebied is tot op heden helemaal niets terechtgekomen.

De provincie wil intussen ook geen geluidsscherm meer aanleggen, ten eerste omdat daar geen geld voor zou zijn, maar de provincie vindt een geluidsscherm intussen ook “onwenselijk”. Volgens de provincie moet de automobilist op de A4 namelijk vanaf de snelweg het landschap kunnen beleven en “een gevoel van openheid” blijven behouden. Het provinciebestuur ontleent deze vreemde opvatting aan een rapportje van het Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, nota bene geschreven in opdracht van de provincie zelf; een rapport waarop de vier organisaties (en ook de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg) in de zomer van het vorig jaar vernietigende kritiek hebben gegeven.
De geluidwerende voorzieningen die de provincie nu in plaats van een geluidsscherm voorstelt (een geluidwalletje van 1,5 meter hoog en een aantal geluidluwe plekken) zullen heel weinig effect hebben. Zowel de 4 organisaties als het Actiecomité Stop geluidsoverlast A4 lieten Provinciale Staten vorig jaar dan ook weten, dat het hen niet verstandig leek als de provincie door zou gaan met het verzinnen van uitvluchten om aan haar verplichtingen te ontkomen. Ze verzochten de Provinciale Staten te bevorderen dat de provincie het overeengekomen geluidsscherm tussen Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en de A4 zo snel mogelijk zou aanleggen.

Dat het provinciebestuur nu de overeenkomst met BAM heeft aangepast en het geluidsscherm daar helemaal uit heeft gelaten, is volgens de vier organisaties onrechtmatig, want als partij bij die overeenkomst had daar hun toestemming voor moeten worden gevraagd en dat is nooit gebeurd. Daarom geldt de oorspronkelijke overeenkomst volgens hen ook nog steeds en eisen zij van het provinciebestuur en van BAM dat die nu zo snel mogelijk hun verplichtingen nakomen om een geluidsscherm langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart aan te leggen. Het spreekt vanzelf dat het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 dit steunt.

Ervaringen bijeenkomst 18 April 2018 – Gouden Leeuw

Op 18 april j.l. was er een inloopavond georganiseerd door Rijkswaterstaat in verband met de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leidschendam.

De Vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 heeft alle leden en sympathisanten  opgeroepen deze inloopavond te bezoeken en de voorlichters van Rijkswaterstaat te vragen wanneer de geluidschermen worden geplaatst. Velen van u hebben aan onze oproep gehoor gegeven, waarvoor hartelijke dank.

We wisten natuurlijk wel dat deze voorlichters daar geen antwoord op konden geven omdat zij daar geen bevoegdheid over hebben of beslissing over kunnen nemen.

Wel hebben wij bereikt dat zij in hun evaluatie over deze avond gaan melden dat vele inwoners van Voorschoten heel veel geluidsoverlast ondervinden van de A4.

Wat wij ook hebben bereikt is dat de Omgevingsmanager A4 Haaglanden-N14/ Burgerveen-N14 wel met ons in gesprek wil gaan, dit in tegenstelling tot de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

Wij zijn blij dat wij het probleem bij een verantwoordelijke van Rijkswaterstaat kunnen aankaarten en de handelswijze van de Provincie Zuid-Holland ter discussie kunnen stellen.

Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van het gesprek met de omgevingsmanager.