Informatie avond

Op woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 is er in Hotel de Gouden Leeuw te Voorschoten een informatie-avond van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat over de uitbreiding met 2 rijbanen van de A4 vanaf Burgerveen tot Leidschendam.
Wij roepen U op om aan de aanwezige voorlichters te vragen waar de geluidschermen komen te staan. Misschien dat zij zullen zeggen daar geen weet van te hebben, maar stel vragen omdat de Provincie Zuid-Holland in 2009 een overeenkomst heeft gesloten om geluidschermen te plaatsen.
U heeft nu woensdag a.s. zelf de gelegenheid om uw mening over te brengen aan de aanwezige vertegenwoordigers. De openbare uitnodiging voor deze avond kunt u nalezen op https://a4burgerveen-n14.nl/bijeenkomsten/991587.aspx.

Wij moeten elke gelegenheid aangrijpen de overheid op hun plichten te wijzen.

Aandacht van de provinciale vertegenwoordigers

Onze acties beginnen nu ook tot beweging binnen het provinciebestuur te leiden. Zie bijgaand artikel (“VVD Statenfractie bezorgd om geluidsoverlast A4″ ) over de zorgen van de VVD fractie in Provinciale Staten over de geluidsoverlast vanaf de A4. Dit is belangrijk nieuws omdat het uiteindelijk de provincie Zuid-Holland is die haar eerdere afspraken en toezeggingen over de realisering van geluidsschermen moet nakomen. Met het oog op de statenverkiezingen in maart 2019 zullen we er alles aan doen om de druk op het provinciebestuur verder op te voeren.


 

Steunbetuigingen vanuit de politiek, zowel Voorschoten als Provincie

Loon naar werken.

De politiek geeft gehoor aan onze oproepen tot plaatsing van de geluidschermen op de A4 nabij de Meeslouwerplas. Zowel in het Leidsch Dagblad, zo ook in het weekblad Groot Voorschoten en de Voorschotense Krant wordt in de Partijprogamma’s  van de VVD, CDA en SP vermeldt, dat zij de provincie houden aan de overeenkomst tot plaatsing van geluidschermen.

Vandaag zondag 18 maart zijn drie statenleden van de Provincie Zuidholland samen met een VVD-delegatie langs geweest bij onze penningmeester om zelf te komen luisteren naar de overlast van het geluid. Hoewel de wind matig was, kwamen zij tot de conclusie, dat het geluid niet acceptabel was. Zij zegden toe vragen te gaan stellen en aan deze zaak te blijven trekken. Zij waren van mening dat gezien de beperkte kosten van een geluidswal er iets moet gaan gebeuren. Dit is voor ons een goede steun in de rug om met volle vaart met onze plannen door te gaan.


 

Geschiedenis van de geplande geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De plannen voor een geluidwering langs de Vogelplas Starrevaart – en later ook Vlietland – kennen een lange voorgeschiedenis. Die begon in 1996 met een verzoek van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart aan Rijkswaterstaat om medewerking te verlenen voor een geluidswal tussen de A4 en de Vogelplas Starrevaart. Dit proces heeft zich de nodige tijd voortgesleept, tot in 2006 de bedrijven van Oord en BAM in beeld kwamen die een grote hoeveelheid grond kwijt moesten. Dit paste goed in de behoefte van de Provincie Zuid-Holland (PZH) om de Meeslouwerplas ondieper te maken vanwege afkalvende kanten.

Uiteindelijk werd in 2009 een contract gesloten tussen de Provincie en BAM, inhoudende dat BAM de grond mocht storten en zich o.m. verplichtte een geluidsscherm te plaatsen tussen de A4 en het plassengebied, en wel over een lengte van ruim 3400 m. met een minimale hoogte van 3 m. Bij dit contract zijn twee andere partijen betrokken via een zgn. derdenbeding, te weten de exploitant van het Vlietland-gebied en een combinatie van milieu- en natuurorganisaties.

De jaren hierna heeft de provincie bij herhaling middels persberichten, uitspraken van provinciebestuurders en op bouwborden aangekondigd dat geluidsschermen worden geplaatst. Ook de inwoners van Voorschoten die last hebben van het verkeerslawaai op de A4 mochten er dus op vertrouwen dat er geluidsschermen komen.

Het storten van grond heeft lange tijd plaatsgevonden, maar stopte plotseling. PZH en BAM gingen stiekem het contract niet uitvoeren. De twee partijen die via het derdenbeding bij de afspraken betrokken waren zijn hierbij buiten spel gezet. Ondanks herhaalde gesprekken, inspreken in vergaderingen van de Provincie en briefwisselingen kwamen de Provincie en BAM hun contractuele verplichtingen niet na. De Provincie ging oneigenlijke argumenten gebruiken, zoals de wenselijkheid van een weids panoramisch uitzicht voor automobilisten op de A4. Het ging zelfs zo ver dat de betrokken partijen volgens de Provincie maar een rechtszaak moesten beginnen, daarbij uiteraard hopende dat dit niet zou gebeuren vanwege de financiële last hiervan.

Inmiddels hebben vele inwoners van Voorschoten duidelijk gemaakt dat zij het gedrag van de provincie niet accepteren. Het  | Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is opgericht, strijdend voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de afgesproken geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.

De betrokken natuur- en milieuorganisaties bereiden een rechtszaak voor tegen de provincie. Het actiecomité steunt dit, namens de vele inwoners van Voorschoten die overlast ondervinden van het verkeerslawaai op de A4.


 

Gesprek met wethouder Binnendijk

Op 11 januari 2018 had het bestuur van het Actiecomité een gesprek met wethouder Binnendijk van de gemeente Voorschoten. We spraken af dat de wethouder een actie gaat voorbereiden richting provincie Zuid-Holland. Het doel hiervan is dat de provincie zich aan eerdere afspraken en toezeggingen houdt. De provincie moet dus zo spoedig mogelijk overgaan tot plaatsing van de beloofde geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.