Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren, evenals de VVD , D66 en de CU-SGP fractie. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt. Nu het CDA ‘om’ is lijkt die meerderheid er wel te zijn.

Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is verheugd over deze stap van het CDA, maar waakt ervoor blij gemaakt te worden met een dode mus. Voorzitter Gerard Wisse: “De provincie Zuid-Holland moet de al in 2009 gemaakte afspraken over de aanleg van een geluidsscherm nu eindelijk eens nakomen en wel op korte termijn. Afspraak is afspraak. Tot dusver proberen de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) dit voor zich uit te schuiven tot de verbreding van de A4 in 2028, zodat ook het Rijk gaat meebetalen. Maar het is niet zeker of dat lukt en het duurt ons veel te lang. Op dit moment hebben namelijk duizenden inwoners van Voorschoten al last van het verkeerslawaai.”

Ook GroenLinks Zuid-Holland heeft het geluidsscherm langs de A4 onlangs opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Nog even doorknokken: bijna een meerderheid in PS voor geluidsschermen!

Op woensdag 27 juni 2018 is tijdens de vergadering van Provinciale Staten Z-H over de Kadernota met slechts 3 stemmen tekort (van de in totaal 55 stemmen) een door Groen Links, de PVV en 50PLUS ingediend amendement om 3 miljoen Euro ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanleg van geluidwering langs de A4 bij Vlietland en Vogelplas Starrevaart met de kop “Werk met werk maken” verworpen. Voor de vergadering had de CU/SGP fractie met 3 zetels aangegeven voor dit amendement te zullen stemmen. De CU/SGP fractie besloot echter uiteindelijk geen enkele motie en amendement te steunen; men verklaarde ineens Gedeputeerde Staten alleen op hoofdlijnen te willen controleren.  Het is uiteraard erg jammer dat dit amendement niet is aangenomen maar het is wel zeer positief en erg hoopgevend dat zoveel partijen dit amendement hebben gesteund (te weten Groen Links, de PVV, 50PLUS, de SP, de PvdA. Opmerkelijk is dat de coalitiepartij SP voor dit amendement stemde.

Bemoedigend is dat bijna de helft van PS de navolgende tekst in het voornoemde amendement heeft onderschreven:

“Er is al jarenlange discussie over het aanleggen van een geluidwering bij Vlietland en de daarbij aangegane contractuele, bestuurlijke, juridische en morele verplichtingen. Door de kap van bomen bij Vlietland vanwege de voorbereiding van de Rijnlandroute is de geluidsoverlast bij het recreatiegebied en de achterliggende woningen toegenomen en de discussie geïntensiveerd. De kap van bomen biedt echter ook kansen, namelijk om werk met werk te maken en de discussie te beëindigen. Het is inmiddels wel duidelijk dat er behoefte is aan geluidwering. Door werk met werk te maken kan deze nu relatief goedkoop worden aangelegd door het reeds beschikbare budget hiervoor met 3 miljoen te verhogen”.

Nu nog VVD, CDA, D66 en/of CU/SGP over de brug!

Wel besloten Provinciale Staten, mede naar aanleiding van de recente grootschalige kap van bomen en struiken, “nog dit kalenderjaar aan te vangen met een extra kwaliteitsimpuls langs de Meeslouwerplas en Vlietland” door “de natuur ter plaatse aan te vullen en uit te breiden met opgaande natuur als bomen, bosschages en struweel”.  Hierbij is aangegeven dat “onomstotelijk is vastgesteld dat bosschages, struweel en bomen  een sterk geluiddempend effect hebben”. Zo is het!