Discussie in Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 23 mei was er een vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor deze vergadering hadden wij inspreekrecht gevraagd en toegewezen verkregen. We hebben namens Stop Geluidsoverlast A4 de Statencommissie klip en klaar nog eens verteld, dat de provincie zich niet kan en mag onttrekken aan de meerdere malen beloofde plaatsing van de geluidsschermen. Ook hekelden we het feit dat op onze brieven na 6 maanden nog steeds geen antwoord is ontvangen en dat Gedeputeerde Vermeulen (VVD) een gesprek met ons weigerde omdat hij het nut er niet van in ziet.

De reactie van de Statencommissie:
Statenleden van de oppositie in Provinciale Staten (PvdA, Groen Links, en Partij van de Dieren) waren erg kritisch over de negatieve en trage handelwijze van de verantwoordelijke gedeputeerden, Vermeulen (VVD) en Weber (D66). Zij vonden dat de provincie in zijn hemd staat door het uitblijven van enige reactie naar ons en zelfs het ontbreken van enige behoefte aan een gesprek. Gedeputeerde Staten moeten, zo vinden zij, maar eens uitleggen, waarom er zo negatief en traag gehandeld wordt.                                                                                        Dhr. Paymans (VVD) zou vragen aan GS stellen, maar had nog geen tijd gehad, mede door ziekte. Zijn vragen worden alsnog bij GS ingeleverd.

In september komt alles terug bij Statencommissie Duurzame Ontwikkeling: onze brief, de reactie hierop, de vragen van Paymans en een verklaring GS over de gevolgen van de trage procedure.

Sommige statenleden opperden om bij de behandeling van de voorjaarsnota volgende maand een bedrag te reserveren voor een geluidscherm. We gaven desgevraagd aan dat de kosten ongeveer 3,5 miljoen bedragen.

Dat de geluidsoverlast bij steeds meer mensen en nu ook diverse fracties in Provinciale Staten leeft vinden wij een goede ontwikkeling. Er is nog niets besloten, maar wij gaan ons uiterste best doen deze kwestie binnen de provincie levend te houden en steeds onder de aandacht te brengen.

Tenslotte
Wij hebben frequent overleg met andere verenigingen die strijden voor de plaatsing van geluidsschermen. Dat zijn de Vereniging Vrienden van Vlietland, de werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vogelwerkgroep Vlietland en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. Hun rechten zijn vastgelegd in een zogeheten derdenbeding in de overeenkomst over de plaatsing van geluidsschermen tussen de provincie en de BAM uit 2009; zij hebben de provincie gesommeerd hun verplichtingen na te komen. Dit is een eerste juridische stap.

Wij willen iedereen er nog op wijzen dat er in maart volgend jaar weer verkiezingen van Provinciale Staten zijn. Wij zullen u op de hoogte houden van de standpunten van de diverse politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.