Even bijpraten…

Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.

Nu de zomervakantie langzamerhand op een eind loopt willen wij u even bijpraten over wat gebeurd is en wat gaat gebeuren. De uitzonderlijk mooie zomer werd gekenmerkt door een wind die overwegend uit noordelijke richting kwam; daarmee was de geluidsoverlast van de A4 te verwaarlozen. Nu we weer in een normale weerssituatie zijn gekomen, is weer duidelijk waarom het Actiecomité werd opgericht: het geluid van de A4 is regelmatig weer zeer hinderlijk.

De Provincie heeft voor het zomerreces zich wederom van een kant laten zien die er niet toe bijdraagt het vertrouwen in de politiek te herstellen zoals het kabinet Rutte III zegt te beogen.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 27 juni werd door de fracties van PvdA, SP, PVV, Groen Links, 50+ en Partij voor de Dieren een amendement ingediend om € 3 miljoen vrij te maken voor een geluidswering; dit voorstel werd helaas met een kleine meerderheid verworpen door VVD, D66, CDA en CU/SGP.

Het trieste was dat de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) durfden te beweren dat de provincie geen verplichting zou hebben tot het plaatsen van een geluidswering, daarmee kennelijk ontkennend dat er een al in 2009 gesloten contract bestaat waarin de Provincie en BAM zich verplichten tot het aanleggen van een adequate geluidswering langs de A4. In dit contract is een viertal natuurorganisaties partij via een zgn. derdenbeding.

Om het optreden van Gedeputeerde Staten nog droeviger te maken stuurde men op 10 juli een brief aan de Provinciale Staten over deze materie die gekenmerkt wordt door onjuistheden, verdraaiingen, ontkenningen, kortom inhoudelijk van een niveau een fatsoenlijke overheid onwaardig. Wij stellen nu een reactie op deze brief op die aan alle statenleden en de pers zal worden gestuurd. Tevens zullen wij gesprekken aangaan me  de verschillende fracties in de Staten, de eerste afspraken hiervoor zijn inmiddels gemaakt.

Zoals u in de lokale en regionale pers , en mogelijk ook via een flyer, heeft kunnen lezen, hebben de bij het derdenbeding betrokken natuurorganisaties inmiddels een juridische actie tegen de Provincie gestart. Ter bestrijding van de kosten hiervan zijn zij een crowdfunding begonnen. Als Actiecomité steunen wij deze aanpak en hebben hieraan een bijdrage geleverd uit onze middelenU kunt hieraan ook bijdragen via rekening NL68 INGB 0004689619  ten name van Ver. Vrienden van Vlietland.

Aangezien wij, in tegenstelling tot de natuurorganisaties, geen juridische positie hebben in het contract tussen de Provincie en BAM, richten wij ons in het belang van de inwoners van Voorschoten geheel op de politiek, dit mede met het oog op de verkiezingen voor de provinciale staten in maart volgend jaar.

Op basis van onze ervaringen in de komende maanden zullen wij niet nalaten aan te geven welke politieke partijen In de Staten van Zuid-Holland onze actie ter realisering van de geluidswering steunen.