Geschiedenis van de geplande geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De plannen voor een geluidwering langs de Vogelplas Starrevaart – en later ook Vlietland – kennen een lange voorgeschiedenis. Die begon in 1996 met een verzoek van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart aan Rijkswaterstaat om medewerking te verlenen voor een geluidswal tussen de A4 en de Vogelplas Starrevaart. Dit proces heeft zich de nodige tijd voortgesleept, tot in 2006 de bedrijven van Oord en BAM in beeld kwamen die een grote hoeveelheid grond kwijt moesten. Dit paste goed in de behoefte van de Provincie Zuid-Holland (PZH) om de Meeslouwerplas ondieper te maken vanwege afkalvende kanten.

Uiteindelijk werd in 2009 een contract gesloten tussen de Provincie en BAM, inhoudende dat BAM de grond mocht storten en zich o.m. verplichtte een geluidsscherm te plaatsen tussen de A4 en het plassengebied, en wel over een lengte van ruim 3400 m. met een minimale hoogte van 3 m. Bij dit contract zijn twee andere partijen betrokken via een zgn. derdenbeding, te weten de exploitant van het Vlietland-gebied en een combinatie van milieu- en natuurorganisaties.

De jaren hierna heeft de provincie bij herhaling middels persberichten, uitspraken van provinciebestuurders en op bouwborden aangekondigd dat geluidsschermen worden geplaatst. Ook de inwoners van Voorschoten die last hebben van het verkeerslawaai op de A4 mochten er dus op vertrouwen dat er geluidsschermen komen.

Het storten van grond heeft lange tijd plaatsgevonden, maar stopte plotseling. PZH en BAM gingen stiekem het contract niet uitvoeren. De twee partijen die via het derdenbeding bij de afspraken betrokken waren zijn hierbij buiten spel gezet. Ondanks herhaalde gesprekken, inspreken in vergaderingen van de Provincie en briefwisselingen kwamen de Provincie en BAM hun contractuele verplichtingen niet na. De Provincie ging oneigenlijke argumenten gebruiken, zoals de wenselijkheid van een weids panoramisch uitzicht voor automobilisten op de A4. Het ging zelfs zo ver dat de betrokken partijen volgens de Provincie maar een rechtszaak moesten beginnen, daarbij uiteraard hopende dat dit niet zou gebeuren vanwege de financiële last hiervan.

Inmiddels hebben vele inwoners van Voorschoten duidelijk gemaakt dat zij het gedrag van de provincie niet accepteren. Het  | Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 is opgericht, strijdend voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de afgesproken geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.

De betrokken natuur- en milieuorganisaties bereiden een rechtszaak voor tegen de provincie. Het actiecomité steunt dit, namens de vele inwoners van Voorschoten die overlast ondervinden van het verkeerslawaai op de A4.