Super goed nieuws!

Beste mensen,
Woensdag 20 februari is tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland met algemene stemmen een door het CDA, met steun van 6 andere partijen, ingediende motie (zie bijlage) aangenomen. Deze motie roept het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland op binnen twee jaar een adequate geluidwerende voorziening aan te leggen langs Rijksweg A4 ter hoogte van Vlietland en Voorschoten. Te denken valt aan een geluidsscherm of aarden wal.
Provinciale Staten constateren dat het geluidprobleem moet worden opgelost. Ze verklaren zich bereid geld ter beschikking te stellen op basis van een nog uit te werken plan. Ook wil men Rijkswaterstaat vragen om mee te betalen. Maar dit wordt niet als voorwaarde gesteld voor het realiseren van de geluidwering. Met andere woorden: als Rijkswaterstaat niet meebetaalt komt die geluidwering er toch.
GS hebben ook moeten toezeggen dat zij gaan werken aan herstel van vertrouwen in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland.
Aan de Statenvergadering, die is terug te zien op de website en webcast van de Provincie Zuid-Holland (zie Google) ging een verhit debat van circa drie uur vooraf in de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari jl. We hebben u hier al eerder over geïnformeerd.
In juni 2018 wees een meerderheid van Provinciale Staten de realisering van geluidwerende voorzieningen nog af. Vóór een spoedige aanleg van geluidsschermen of –wallen stemde toen een minderheid, bestaande uit GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD en 50plus. Terwijl de gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66) de boot zo lang mogelijk afhielden zijn onder de aanhoudende druk van de eerstgenoemde partijen en niet op de laatste plaats de luide en duidelijke inspraakacties uiteindelijk alle partijen meegegaan met de woensdag aanvaarde motie.
We zijn blij met het besluit van Provinciale Staten! Insprekers en een volle publieke tribune hebben indruk gemaakt en zeker bijgedragen tot dit succes. Uiteraard zullen we het vervolgproces kritisch volgen. Het mag niet zo zijn dat er na verloop van tijd opnieuw gedraaid wordt en afspraken niet nagekomen.

Met vriendelijke groet,
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris